Driftstörningar på grund av arbeten med elnätet

Ellevio stänger på grund av arbeten med nya elledningar av strömmen till följande noder under några förmiddagar framöver.

Noden i BREVIKEN vilket påverkar:
Gröttnäs, Breviken, Hän, Nästeviken, Uppsal samt Västra och Östra Viker.
29 juni kl 8:30-13:30
4 juli kl 9:30-12:30
6 juli kl 9:30-13.00

Noden i TÅNGEN vilket påverkar:
Björkeviken, Bäckevarv, Holmerud, Månstad, Mölnerud, Rössbyn, Selen, Såviken samt Tången.
4 juli kl. 9:30-13:30
6 juli kl. 9:30-13:00

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Driftstörningar på grund av arbeten med elnätet

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017-04-19

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma 2017.
Tidpunkt är onsdag 19 april (2017-04-19) klockan 19:00 och platsen är Holmedals hembygdsgård.
Kaffe och fika serveras.

Välkomna önskar styrelsen!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017-04-19

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016 i HolmedalsNet Ekonomisk förening.
Den äger rum torsdag 16 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem. Vi bjuder på fika.
Stadgeenliga ärenden enligt paragraf 16 i utdrag nedan.
På övriga frågor kommer vi ta upp angående ansökan om ledningsrätt hos Lantmäteriet.

För ytterligare information se PDF-fil:
HolmedalsNet – Kallelse till foreningsstamma – 20160616

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Planerat driftstopp torsdag 28 januari i området Viker-Hän.

Till er som har fiber via noden i Holmedals-Breviken (Nästeviken, Västra Viker, Östra Viker, Gröttnäs, Holmedals-Breviken, Hän och Uppsal).
På grund av byte av isolatorer i elnätet stänger Ellevio av strömmen i området torsdagen den 28 januari mellan klockan 10:00-13:00.
Då noden inte klarar sig så länge utan ström kommer även fibernätet att ligga nere.
Strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.
Info på http://ellevio.se/stromavbrott
Om din utrustning inte kommer igång igen efter efter strömavbrottet så prova att göra den strömlös ett tag och starta om.
Aktuell driftstatus för fibernätet finns på Årjängs Näts hemsida:
http://www.arjangsnat.se/

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Planerat driftstopp torsdag 28 januari i området Viker-Hän.

Elavbrott Holmedal 14 december

På grund av arbete i elnätet stänger Ellevio av strömmen till noden i Holmedals Prästgård måndag 14 december mellan klockan 09:00-13:00.

Därför kommer fiberanslutningen för er som har anslutningen via den noden ligga nere.

Se även Årjängs Näts hemsida:
http://www.arjangsnat.se/

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Elavbrott Holmedal 14 december

Driftstatus maj 2015

115 anslutningar via noderna i Fölsbyn, Mölnerud och Töcksfors har tagits i drift. Och vi väntar på klartecken att skicka ut bokningar till de anslutningar i Kroken och Stallarebyn som går via noden i Västra Bön. Resterande anslutningar via noderna i Breviken och Holmedal har vi inte något datum för ännu men hoppas att det sker så snart som möjligt. Läs mer på www.arjangsnat.se under rubriken ”Driftsättning” för den senaste informationen.

Publicerat i Fiberprojektet | Kommentarer inaktiverade för Driftstatus maj 2015

Ordinarie föreningsstämma 2015 den 12 juni

Till medlemmarna i HolmedalsNet Ekonomisk förening:
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015
Fredag 12 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem.
Vi bjuder på fika.

Stadgeenliga ärenden enligt paragraf 16 i utdrag nedan.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post och/eller genom brev med posten till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller SMS samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media skall ordinarie postgång användas.

/Styrelsen för HolmedalsNet Ekonomisk förening

Publicerat i Fiberprojektet, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma 2015 den 12 juni

Nyhetsbrev – april 2015 med fibermässa och invigning

Nu har vi skickat ut brev med tidsbokning till installation av mediaomvandlare till de 32 hushåll som är knutna till Fölsbynoden.
Installationerna kommer ske 29 och 30 april. Sedan kommer utskick att se efterhand.
holmedalsnet_20150422_annons_nb

Publicerat i Fiberprojektet, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev – april 2015 med fibermässa och invigning

Nyhetsbrev – januari 2015

Nyhetsbrevet i PDF-format finns att ladda ner här

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev – januari 2015

Nyhetsbrev – december 2014

holmedalsnet_20141205_annons

Nyhetsbrevet finns även att ladda ner som PDF-fil här:
Nyhetsbrev – december 2014

Publicerat i Fiberprojektet | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev – december 2014