Stadgar

Stadgar för utskrift finns i denna PDF-fil:
Stadgar

Stadgar för HolmedalsNet Ekonomisk förening, org.nr. 769323-9495
Antagna vid föreningens ordinarie föreningsstämma 2013-04-25.

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är HolmedalsNet Ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefoni, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Årjängs kommun, Värmlands län.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet, är boende eller har verksamhet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Bergerud, Bocklerud, Björkeviken, Bäckevarv, Dusserud, Fågelviks-Sundsbyn, Fölsbyn, Gröttnäs, Gårdtveten, Gördsbyn, Hajom, Holmedals- Prästgård, Holmedals-Breviken, Holmedals-Liane, Holmedals-Mölnerud, Holmerud, Hällesrud, Hän, del av Karlanda-Korsbyn, Knutsbol, Kroken, Leverbyn, Myrevarv, Månstad, Nästeviken, Pikstad, Rössbyn, Selen, Sollom, Stallarebyn, Såviken, Tveten, Tången, del av Töcksmarks-Bön, Uppsal, Västra Viker och Östra Viker i Årjängs kommun, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen.

§ 6 MEDLEMSINSATS
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 10 000 kr och högst 20 000 kr för varje ansluten fastighet.
Av insatsbeloppet skall 100 kr betalas till föreningens konto i samband med ansökan om medlemskap, dock senast inom fyra veckor efter att medlemskap beviljats.
Resterande belopp betalas efter tecknandet av fastighetsanslutningsavtal på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
En insats återbetalas först 5 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar med tillägget att de medel som reserverats för eller investerats i anläggning och därmed förenliga tjänster, material och utrustning inte ska utgöra värde som inkluderas i föreningens egna kapital vid beräkning av eventuell återbetalning till avgående eller utträdande medlem.

§ 7 AVGIFTER
Medlemsavgift:
Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr.
Anslutningsavgift:
Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift om 400 kr i enlighet med föreningens fastighetsanslutningsavtal.
Nätavgift:
Varje medlem skall löpande betala en nätavgift för att täcka bl.a. drift, administration och finansiella kostnader i enlighet med överenskommelse i fastighetsanslutningsavtalet.
Samtliga avgifter betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 UTTRÄDE
Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast 2 år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. Om fastigheten byter ägare upphör medlemskapet med automatik när ny ägare blivit medlem. Om ny ägare betalar insatsen återbetalas denna omgående till ursprunglig ägare. Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras skall begäran om utträde göras, och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 9 AVGÅNG
Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
En uppsägning av medlemskapet skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången skall ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

§ 10 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, men växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/de styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljas lägst en och högst två revisorer med högst en revisorsuppleant fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt
10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post och/eller genom brev med posten till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller SMS samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media skall ordinarie postgång användas.

§ 19 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i Lag 1987:667 (10 kap, 6 §) föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende
skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT
Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger.