Kallelse till extra föreningsstämma, medlemsavgift och dagsrapport

Hej alla medlemmar i HolmedalsNet!
Nedan finns kallelse till extra föreningsstämma, betalning av medlemsavgift 2014 och en dagsrapport.
Innehållet finns även att ladda ner i denna PDF-fil:
HolmedalsNet – Kallelse – Extra foreningsstamma 2014-06-18


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2014

Onsdag 18 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
På grund av försenad årsredovisning. Föreningen bjuder på fika.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
11. Information om utbyggnaden.
12. Mötets avslutande.


MEDLEMSAVGIFT 2014 – BETALAS SENAST 2014-07-15

Belopp: 100 kr
MYCKET VIKTIGT! Ange fastighetsbeteckning och namn vid betalning.
Betalas till bankgironummer: 814-4636
För betalningar från utlandet:
IBAN: SE91 8000 0843 1905 3067 1015
BIC: SWEDSESS
Bank: Westra Wermlands Sparbank


DAGSRAPPORT

Husinstallationer och fastighetsboxar monteras nu och husägarna blir kontaktade av NSI för tidsbokning. Viktigt att de som inte grävt ned slangen på sin egen tomt gör det nu. Risken är annars att ni stoppar upp processen för övriga. Observera att det är viktigt att söknät finns med och ska placeras ovan slang. Tänk på att utvändig anslutningsbox ska placeras lättillgängligt i arbetshöjd.

Stamnätet är färdiggrävt och tryckningar under väg likaså. Återstår att gräva är föreningsnät i Nästeviken och till enskilda abonnenter på några platser. Någon kort sjökabelsträcka är också kvar.
Fiber har blåsts i det mesta av stamnätet och nu blåser de föreningsnät och ut till husen.

Årjängs Nät håller på med anbudsutvärdering av kommunikationsoperatör. Huvudnoden där nätet kopplas på till omvärlden har monterats på plats.

På den ordinarie föreningsstämman 15 maj ändrades styrelsens sammansättning enligt följande:
Avgick på egen begäran gjorde Morgan Svensson som ordförande och Jonas Olsson som ledamot.
Vi tackar för deras arbete i styrelsen! Morgan valdes istället till ny suppleant.
Till ny ordförande valdes Fredrik Hammar och som ny ledamot och vice ordförande valdes Olov Johannesson. Bertil Arvidsson och Ingemar Svahn valdes också in i styrelsen som nya ledamöter.


Har ni några frågor eller tankar så kontakta er områdesrepresentant eller någon i styrelsen.

/Styrelsen för HolmedalsNet Ekonomisk förening

Det här inlägget postades i Fiberprojektet. Bokmärk permalänken.