Husinstallationer

Vi är nu snart klara med husinstallationerna, men det är många fastighetsägare vi inte får tag i, trots upprepade försök!
Om slan
gen är grävd ner helt fram till din fastighet och du ännu inte har fått anslutningsboxen på utsidan av väggen monterad och fiberkabel in i huset. 
Klicka här för att anmäla installation för vår entreprenör NSI>>

Väggbox

Utvändig väggbox-fiber

Publicerat i Fiberprojektet, Kartor | Kommentarer inaktiverade för Husinstallationer

Information om status för projektet, september 2014

Telia är vald till Kommunikationsoperatör

Avtal är dock ännu inte signerat.När avtal är signerat läggs en tidplan och den tekniska planering påbörjas av Telia. Vårt gemensamma mål är att få signal i nätet så fort som möjligt.

Öppen Fiber

Telia blir Kommunikationsoperatör med sitt koncept Öppen Fiber. Det innebär att du som kund själv väljer vilka tjänsteleverantörer och vilka tjänster du väljer att ansluta till ur Telias Öppen Fiberutbud.
Mer information om utbud kan du hitta på www.oppenfiber.se
OBS! Utbud och priser kan förändras över tid

Årjängsnät

Annons i Nordmarksbygden 20140910

Publicerat i Fiberprojektet, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om status för projektet, september 2014

Senaste nytt – söndag 15 juni

Annonsen som kommer i Nordmarksbygden nu på onsdag finns att laddar ner härunder som en PDF-fil.
Där står bland annat om hur länge det dröjer innan vi kopplas på nätet.
Annons i PDF-format för nedladdning

Publicerat i Fiberprojektet | Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt – söndag 15 juni

Kallelse till extra föreningsstämma, medlemsavgift och dagsrapport

Hej alla medlemmar i HolmedalsNet!
Nedan finns kallelse till extra föreningsstämma, betalning av medlemsavgift 2014 och en dagsrapport.
Innehållet finns även att ladda ner i denna PDF-fil:
HolmedalsNet – Kallelse – Extra foreningsstamma 2014-06-18


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2014

Onsdag 18 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
På grund av försenad årsredovisning. Föreningen bjuder på fika.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
11. Information om utbyggnaden.
12. Mötets avslutande.


MEDLEMSAVGIFT 2014 – BETALAS SENAST 2014-07-15

Belopp: 100 kr
MYCKET VIKTIGT! Ange fastighetsbeteckning och namn vid betalning.
Betalas till bankgironummer: 814-4636
För betalningar från utlandet:
IBAN: SE91 8000 0843 1905 3067 1015
BIC: SWEDSESS
Bank: Westra Wermlands Sparbank


DAGSRAPPORT

Husinstallationer och fastighetsboxar monteras nu och husägarna blir kontaktade av NSI för tidsbokning. Viktigt att de som inte grävt ned slangen på sin egen tomt gör det nu. Risken är annars att ni stoppar upp processen för övriga. Observera att det är viktigt att söknät finns med och ska placeras ovan slang. Tänk på att utvändig anslutningsbox ska placeras lättillgängligt i arbetshöjd.

Stamnätet är färdiggrävt och tryckningar under väg likaså. Återstår att gräva är föreningsnät i Nästeviken och till enskilda abonnenter på några platser. Någon kort sjökabelsträcka är också kvar.
Fiber har blåsts i det mesta av stamnätet och nu blåser de föreningsnät och ut till husen.

Årjängs Nät håller på med anbudsutvärdering av kommunikationsoperatör. Huvudnoden där nätet kopplas på till omvärlden har monterats på plats.

På den ordinarie föreningsstämman 15 maj ändrades styrelsens sammansättning enligt följande:
Avgick på egen begäran gjorde Morgan Svensson som ordförande och Jonas Olsson som ledamot.
Vi tackar för deras arbete i styrelsen! Morgan valdes istället till ny suppleant.
Till ny ordförande valdes Fredrik Hammar och som ny ledamot och vice ordförande valdes Olov Johannesson. Bertil Arvidsson och Ingemar Svahn valdes också in i styrelsen som nya ledamöter.


Har ni några frågor eller tankar så kontakta er områdesrepresentant eller någon i styrelsen.

/Styrelsen för HolmedalsNet Ekonomisk förening

Publicerat i Fiberprojektet | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra föreningsstämma, medlemsavgift och dagsrapport

Ordinarie föreningsstämma 15 maj

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014
i HolmedalsNet Ekonomisk förening

Torsdag 15 maj kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
Stadgeenliga ärenden enligt paragraf (§) 16 i utdrag nedan.
Föreningen bjuder på fika.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post och/eller genom brev med posten till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller SMS samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media skall ordinarie postgång användas.

Publicerat i Fiberprojektet | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma 15 maj

Information från Årjängs Nät

Årjängs nät - 20140410

Utskrift

När kopplas nätet upp? När får vi tjänster i nätet? Blir det verkligen något? Det tar ju sådan tid, varför?

Ja, frågorna är många och förståliga. Varför tar det sådan tid egentligen? Med lite perspektiv så är svaret egentligen väldigt enkelt.

Tillsammans bygger Vi ett drygt 50 mil långt fibernät!

Vi, alltså Du, Jag och alla andra fiberföreningsmedlemmar.

Från första grävtaget har Vi på ca 12 effektiva ”grävmånader” lyckats få förlagt ca 90% av landsbygdsnätet. Vi måste komma ihåg att vintern 2012-2013 inte var nådig. Det gick inte att komma igång med grävningen förrän i maj månad vilket gjorde att vi förlorade flera månader ur grävsynpunkt.

Nätet är ju heller inte klart för uppkoppling bara för att slangen ligger i backen. Alla kopplingspunkter, skåp, nodhus och husboxar måste också på plats. Därefter ska drygt 50 mil fiberkabel blåsas in och tusentals kopplingspunkter svetsas ihop för att ljussignalen ska kunna komma fram. För att ha kommit så här långt ligger ett massivt arbete bakom oss med projektering, markägaravtal och många andra tillstånd.

Ja, det tar tid och vi ber om Din förståelse för det. Ännu återstår en hel del jobb. Du kan hjälpa till!

I fiberföreningarna finns det massor av eldsjälar som lagt ned hundratals arbetstimmar för att bygga ut fiber till bygden. Du kanske är en av dem. Eller du kanske är en föreningsmedlem som ännu inte hjälpt till med dina tre arbetsdagar. Kontakta i så fall din förening!

Med Vänlig Hälsning
Annelie Pettersson
VD, Årjängs Nät

Publicerat i Fiberprojektet | Kommentarer inaktiverade för Information från Årjängs Nät

Dagsrapport 2014-03-24

HolmedalsNet - 20131011 - 1

Om informationsmötet

Torsdag 13 mars hade HolmedalsNet ett informationsmöte i Holmedals församlingshem. Uppslutningen var stor med över 100 personer närvarande.
Företrädare från Årjängs Nät (Annelie Pettersson) och NSI Fiber (Carl Kvaldén) berättade och svarade på frågor om projektet och även praktiska saker vid till exempel installationen.
Det redogjordes även från föreningens sida angående bland annat status i projektet och ekonomin.

Vad som kom fram på mötet

Mötet inleddes med en presentation om vad vi har åstadkommit hittills i vårt område.
Av grävning och förläggning av slang samt sjökabel är ungefär 90 % färdigställt.
Blåsning av fibern har kommit igång och det är gjort cirka 17 000 meter hittills.
En presentation av föreningens ekonomi visade att den var god.
PDF-fil med en ekonomisk rapport finns att ladda ner här: http://www.holmedalsnet.se/wp-content/uploads/2014/03/Ekonomisk-rapport-2013-2014.pdf

Årjängs Nät –  stamnätsägare och ansvariga för driften av nätet:
Annelie Petterson från Årjängs Nät berättade att avtalet med kommunikationsoperatören Quadracom inte är helt klart ännu men att det kommer avslutas inom kort.
Quadracom har ett antal olika leverantörer av tjänster såsom TV, data och telefoni. Dessa är inte bestämda ännu men man kan gå in på www.qmarket.se och se vad de har för utbud på liknande orter, t.ex Grums och Kil.
När får vi fiber? Tidigast efter sommaren (hösten 2014) som det ser ut nu, allt beror på hur snabbt arbetet framskrider med operatör för nätet.

NSI Fiber – Blåser fiber och installerar i husen:
Carl Kvaldén från NSI Fiber informerade om arbetet med blåsning av fibern.
Under de närmaste veckorna kommer man koncentrera sig på Holmedal och Karlanda.

Vad bör du tänka på inför installationen i huset?

Se till att slangen är nedgrävd fram till husgrunden med grön söktråd. Detta måste göras så fort som möjligt av er som inte är färdiga idag.
Tänk på att inte vecka slangen eller göra några skarpa svängar. Det blir då svårt att blåsa i fibern i slangen.
Det blir en box monterad på utsidan och en box på insidan. Boxen på insidan kommer från operatören som driver nätet. Anledningen till boxen på utsidan är för att inte någon ska behöva vara hemma när service och felsökning utförs på nätet.
Tänk till var du vill ha boxen placerad och om du vill ha fiber i tråd direkt till TV och dator. Det rekommenderas, speciellt till TV:n att inte bara köra på trådlöst, men du väljer själv.
En av NSI:s installatörer kommer att ta kontakt med husägaren för att göra upp om tid och önskemål för installation.

Vad är på gång
Idag (2014-03-24) börjar man återigen gräva efter uppehåll under vintern på grund av alltför blöta marker. I första skedet i Fölsbyn där det finns en sträcka kvar och sedan Bergerud och Kroken allt eftersom.
Blåsning av fiber pågår kontinuerligt allt eftersom områden är färdiggrävda.
Montering av boxar i husen är på gång under våren.

Har ni några frågor eller behöver material?

Tveka inte att kontakta er områdespresentant eller någon annan i föreningen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Dagsrapport 2014-03-24

Informationskväll 2014-03-13

Plats: Holmedals församlingshem
Tid :   Torsdag den 13/3  kl 19:00

Program:
Välkomsthälsning

HolmedalsNet Ekonomisk förening informerar (Styrelsen)
Grävstatus (Entreprenadgruppen)
Avtal (Avtalsgruppen)
Ekonomi (Kassören)
Framtiden (Styrelsen)

Årjängs Nät AB informerar (Annelie Pettersson)
Projektets framfart
Framtidsplanering
Kommunikations operatör
Tjänsteleverantörer

NSI Fiber informerar (Carl Kvaldén)
Fiberinstallation nät
Installation i fastigheterna
(Vad behöver vi göra innan det skall installeras)

Frågestund

Kaffe och fika

Avslutning

Anmälan om deltagande önskas för planering av fika med mera.

Har du en fråga som du redan vet om idag?
Maila gärna den i förväg samtidigt som du anmäler dig så kan vi ta med detta redan i informationen och även förbereda våra gäster.

Anmälan
e-post: info@holmedalsnet.se eller telefon :070-557 79 74 alt. 0573-71 12 58

Välkomna!
/Styrelsen för HolmedalsNet Ekonomisk förening

HolmedalsNet – Inbjudan infokvall – 20140313

fiberr

Publicerat i Fiberprojektet, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Informationskväll 2014-03-13

God Jul och Gott Nytt År!

Vi på holmedalsnet vill tacka alla medlemmar för det gångna årets insater och önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

 

 

Publicerat i Fiberprojektet | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År!

TeliaSonera köper Quadracom och Riksnet

Genom köpet fortsätter TeliaSonera sin satsning på fiber.

Förvärvet omfattar också kommunikationsoperatören Zitius och verksamheterna kommer att ingå i TeliaSoneras svenska enhet Fiber Business.

Framledes kommer bolagen fortsätta att agera på
marknaden på samma vis som idag.

För hela pressmeddelandet se bifogad fil.

Quadracom informerar 131218

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för TeliaSonera köper Quadracom och Riksnet